Szkolenie okresowe kwalifikacji w ramach przewozu rzeczy

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Szkoleniu okresowemu podlegają wszyscy kierowcy zawodowi, którzy uzyskali kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą i kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną – przed upływem 5-ciu lat od uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej dla odpowiedniego rodzaju przewozu.

Kierowcy zawodowi, którzy uzyskali uprawnienia przed wejściem w życie aktualnych przepisów dotyczących kwalifikacji zawodowej (tj. prawo jazdy kat D wydane do dnia 10 września 2008 lub prawo jazdy kat. C wydane do dnia 10 września 2009) podlegają szkoleniu okresowemu na podstawie przepisów przejściowych opisanych w art. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2006.235.1701).

Cena kursu

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Zapisz się na kurs

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kierowca zawodowy musi mieć wpisany do prawa jazdy kod 95 oznaczający potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy (C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E).

Aby wymienić prawo jazdy z wpisaniem kodu 95 należy przedłożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:

– świadectwo kwalifikacji zawodowej,
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
– orzeczenie / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.

UWAGA – RÓŻNE TERMINY BADAŃ!

W przypadku kierowców, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbywali już szkolenie okresowe wg przepisów art. 39 ustawy o transporcie drogowym – powinni przejść badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej (może być przed kursem lub w czasie jego trwania). Kierowcy, którzy odbywają pierwsze szkolenie okresowe na podstawie przytoczonych wyżej przepisów przejściowych – powinni wykonać badania po zakończeniu szkolenia – w razie niejasności prosimy o kontakt z biurem.
Szkolenie

Szkolenie okresowe odbywa się w formie kursu w wymiarze 35 godzin dydaktycznych i obejmuje: 21 godzin zajęć w ramach modułu podstawowego (przypomnienie i aktualizacja wiedzy) oraz 14 godzin zajęć – w ramach modułu specjalistycznego, odpowiednio do rodzaju wykonywanego przewozu. Część podstawowa szkolenia obowiązuje wszystkich kierowców, część specjalistyczna jest inna dla kierowców ciężarówek i autobusów.Szkolenie kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Prowadzimy szkolenia okresowe zarówno w formie tradycyjnych wykładów jak i z wykorzystaniem platformy e-learning’owej.

Szkolenia w formie tradycyjnych wykładów rozpoczyna się w każdy poniedziałek i trwa pięć kolejnych dni.

Szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej cieszą się popularnością wśród osób, które nie są w stanie przychodzić na wykłady przez pięć kolejnych dni – zajęcia odbywają się w zadeklarowanych terminach, na terenie ośrodka, pod nadzorem trenera – wykładowcy, z wykorzystaniem komputerów i specjalistycznego oprogramowania. Materiał jest podzielony na pięć modułów, po każdym module jest test sprawdzający wiedzę.

W cenie kursu 35 godzin zajęć teoretycznych, materiały dydaktyczne.

Terminy: rozpoczęcie kursu w każdy poniedziałek o godz. 16.00, zajęcia codziennie. Istnieje także możliwość ustalenia indywidualnego toku szkolenia przy wykorzystaniu platformy e-learningowej – w sprawie bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.