Kurs ADR podstawowy (początkowy i uzupełniający)

Cennik kursów

Terminarz kursów Bydgoszcz

Terminarz kursów Nakło nad Notecią

Kurs podstawowy ADR to szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w ruchu krajowym i międzynarodowym (z wyłączeniem klas 1 i 7 czyli materiałów wybuchowych i promieniotwórczych). Kurs podstawowy początkowy odbywają kierowcy nie posiadający aktualnych uprawnień ADR, kurs uzupełniający (przedłużenie uprawnień) można odbyć w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnień ADR.

Zapisz się na kurs

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat, wymagane jest posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, potrzebne będzie 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, główne rodzaje zagrożeń, działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich, obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera, manipulowanie i układanie sztuk przesyłki, oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych, przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, informacje na temat realizacji transportu kombinowanego, informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej itd.

Czas trwania szkolenia:
– kurs początkowy – 18 godziny dydaktyczne

(materiały dydaktyczne i egzamin w cenie kursu)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym składającym się z 30 pytań testowych, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 min. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 20 poprawnych odpowiedziach.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klas 1 i 7. Zaświadczenie ADR wydawane jest przez właściwego marszałka w języku polskim i angielskim na okres 5 lat, za oplatą 50 zł+ 0,5 zł za wpis do CEK (uwaga: kierowca musi odbyć kurs podstawowy uzupełniający i zdać egzamin w ciągu 12-tu miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnienia). Zaświadczenie ADR obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. w większości państw europejskich (48 państw).